Aktuel kommentar: Kirke på nye vilkår

Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær i Kirkefondet

Forleden kom der på kirke.dk en opfordring til at skabe en folkekirkelig tænketank, som kan arbejde med folkekirkens ”vilde problemer”. Menighedsrådsformand Frank Iversen, Vissing, påpeger syv såkaldte ”vilde problemer”, som er så komplekse, kaotiske og sammensatte, at der er brug for en bred indsats fra flere fronter for at løse dem. Han taler bl.a. om det faldende medlemstal i folkekir-ken, ændringer i begravelseskulturen, problemer med arbejdsmiljøet i folkekirken, tiltrækning af frivillige til folkekirkens arbejde og udligning mellem rige og fattige provstier.

En folkekirkelig tænketank
Han er ikke den første, som påpeger disse problemer eller udfordringer i folkekirken, men det er en interessant tanke, at han kalder på en bredt sammensat folkekirkelig tænketank til at arbejde med disse problemer. 
Tænketank eller ej – så bliver der trods alt i forskellige sammenhænge fokuseret på nogle af de vilde problemer – selvom det ikke sker som en samlet national indsats. F.eks. har Kirkefondet haft flere projekter med støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond, hvor vi bl.a. har arbejdet med og givet inspiration til, hvad der kan gøres ved det faldende dåbstal; hvad der kan gøres ved de mange landsbykirker i tyndt befolkede landområder, og hvordan kirken kan blive bedre til at møde de unge i deres virkelighed.
Nu er Den Folkekirkelige Udviklingsfond desværre nedlagt. Men hvad med at ”genfinde” de godt 2 mill. kr. årligt i Fællesfonden og lade det være det første afsæt til at skabe en folkekirkelig tænke-tank?

”En-dags-mini-tænketank”
Lørdag den 11. november 2023 inviterer Kirkefondet til en konference i Københavns, som egentlig kan kaldes en ”mini-tænketank” på en dag. Vi har inviteret en række ”eksperter” til at belyse de nye vilkår, vi skal være kirke i. Vi får en bred analyse af danskerne anno 2023 mht. deres værdier, deres adfærd og de befolkningsmæssige forhold med flytning, alder, indkomst m.m. Forskellige personer centralt placeret i den folkekirkelige verden giver så deres bud på, hvordan folkekirken kan svare på disse udfordringer. Skal der ske strukturelle forandringer i folkekirken? Hvilke tilbud, aktiviteter m.m., skal folkekirken stille til rådighed, og hvordan bliver kirkens budskab oplevet relevant og meningsfuldt for os i dag? Læs mere om konferencen her

Støtte og inspiration til folkekirken
Frank Iversen skriver i sin klumme i kirke.dk, at folkekirken skal have modet til at ”afprøve nye løs-ningsmodeller og tilgange”. Det bakker vi fuldt op om i Kirkefondet, og for at understøtte dette har vi altid og vil vi fortsat fra Kirkefondets side stå klar med det, som han kalder ”processuel støtte og inspiration udefra” til sogne, provstier og stifter. Og den overordnede ide – en folkekirkelig tænke-tank – den vil vi også gerne bakke op om og bidrage til.