Invitation til konference: Læg og gejstlig – det myndige lægfolk og præstestanden - AFLYST

Konferencen er desværre aflyst pga. corona-restriktioner, men udskydes i stedet for til lørdag den 13. november 2021 samme sted!

Kirkefondet indbyder lørdag 14. november 2020 kl. 10-16 til en konference 
i Århus med temaet: ”Læg og gejstlig – det myndige lægfolk og præstestanden”

Der er i folkekirken en intention og en lovgivning, som tilsiger, at der skal være samvirke mellem de gejstlige og læge medlemmer i folkekirkens menighedsråd, provstiudvalg mv. Sådan er det ikke altid i praksis.
Det gode samarbejde kan få f.eks. få lidt skrammer, når Landsforeningen af Menighedsråd anbefaler, at man ikke skal vælge en præst som daglig leder, men foretrække et lægt medlem som kontaktperson, ligesom man ikke bør vælge provsten til formand for provstiudvalget.
Og da der tidligere på året skulle skabes en struktur for det fortsatte fokus på Kirken på landet, var protesterne voldsomme, da man foreslog et landsnetværk udelukkende med præster og provster. Hvad med lægfolkets stemme i drøftelsen af fremtiden for kirken på landet?

Det rejser bl.a. følgende spørgsmål:
Et myndigt lægfolk – hvorfor og hvordan?
Samarbejde/samvirke mellem læg og gejstlig i folkekirken – hvorfor og hvordan?
Hvordan opnås en god ”balance” mellem læg og gejstlig i folkekirken – på alle planer/niveauer?
Hvordan skal rollerne helt overordnet og i den praktiske hverdag i folkekirken fordeles mellem læg og gejstlig?


Program for dagen:

10.00: Indledning

10.15: Det myndige lægfolks rolle i folkekirken v/ Morten Skrubbeltrang, sognepræst og formand for Danmission

11.00: Paneldebat med Per Bucholdt Andreasen, formand for Præsteforeningen; Betty Grønne Ahrenfeldt, medlem af Provsteforeningens bestyrelse; Anton Pihl, medlem af bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd og Jørgen Kvist, generalsekretær i KFUM og KFUK

12.00: Frokost

13.00: Min drøm om lægfolkets rolle i folkekirken i fremtiden. Hvor finder vi i dag – og i morgen - den folkelige drivkraft, der tager ansvar og lader kirkeliv gro nedefra? v/ Lars Juul-Madsen, filosof, formand for Livsværkstederne, Gellerup

13.15: Præstens rolle ift. frivillige (drivkraft, facilitator, teologisk ressource, administrativ ressource, sjælesørger) v/ Kirsten Felter, teologisk vidensmedarbejder på FUV

13.30: Ny lovgivning og ny styrings-struktur som lægfolkets mulighed? Folkekirkens demokratiske element eller manglende på samme v/ Lisbeth Christoffersen, professor, cand. jur. og ph.d.

14.00:  Kaffe

14.30: Korte input med ”praktiske” eksempler på lægfolkets virke:
Gode eksempler på lægfolkets engagement i liturgi/gudstjenesten
v/post.doc. Jette Bendixen Rønkilde
Tiltag i sønderjyske provstier for at uddanne lægfolk til at varetage gudstjenester/andagter v/provst Anne Margrethe Raabjerg Hvas
Lægfolkets rolle i ”Kirken på landet” v/provst Line Skovgaard Petersen
Lægfolkets rolle i udvikling af nye praksisser i folkekirken – v/ph.d.-studerende Dorte Kappelgaard
Når lægfolket selv definerer sin rolle – erfaringer fra udlandet v/ udviklingskonsulent Berit Weigand Berg

15.30-16.00: Debat ved bordene: Vigtigste tema i relation lægfolk/gejstlig – og derefter åben debat og opsamling.

Konferencen afholdes i DGI-huset, Værkmestergade 17, 8000 Århus C.
Den begynder med kaffe/brød kl. 9.30. Programmet løber fra kl. 10.00-16 – undervejs serveres frokost. Fra kl. 16-17 er det muligt at deltage i Kirkefondets repræsentantskabsmøde (se nedenfor). 

Det koster kr. 300,- pr. person at deltage i konferencen. Tilmelding senest onsdag d. 21. oktober 2020 til kirkefondet@kirkefondet.dk eller på tlf. 33 73 00 33. Faktura udsendes elektronisk inden konferencens start.

Vi overholder selvfølgelig alle corona-retningslinier, så der kan forekomme ændringer eller aflysning. 


Mere om Kirkefondets repræsentantskabsmøde 2020, der ligger i forlængelse af konferencen

Hermed indkaldes Kirkefondets repræsentantskab og andre interesserede til årets repræsentantskabsmøde lørdag den 14. november 2020 kl. 16–17 i DGI-huset, Værkmestergade 17, 8000 Århus C

Fra kl. 16.00 er der repræsentantskabsmøde med følgende dagsorden iht. vedtægterne:
• Valg af dirigent
• Årsberetning
• Regnskab og budget
• Valg til bestyrelsen og repræsentantskabet
• Indkomne forslag
• Valg af revisor
• Evt.

Forslag til dagsordenen samt forslag til kandidater til bestyrelsen og repræsentantskabet skal være Kirkefondet i hænde senest 6 uger før mødet, dvs. senest fredag den 2. oktober 2020. På valg til bestyrelsen er: Tommy Liechti, Lars Seeberg, Anne Margrethe Hvas og Jette Bendixen Rønkilde. Der skal vælges 4 medlemmer til bestyrelsen, hvoraf mindst 2 skal være læge.

Repræsentantskabsmødet er åbent for alle, men kun medlemmer af repræsentantskabet har stemmeret. Endelig dagsorden med årsberetning og materiale fremsendes 14 dage før mødet til repræsentantskabets medlemmer og andre tilmeldte. Tilmelding på kirkefondet@kirkefondet.dk eller 33 73 00 33 senest onsdag den 21. oktober 2020. Der vil igen i år blive ydet medlemmer af repræsentantskabet kørselsgodtgørelse for transportomkostninger udover 200 kr.

Velkommen til en spændende dag!