Aktuel kommentar: Endelig - efter et langt tilløb!

af Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær i Kirkefondet

Nu bliver det alvor – efter et langt tilløb. Kirkeministeren har på biskoppernes anmodning nedsat en dåbs-kommission, som skal arbejde med dåbens teologi, ritual og praksis og i forlængelse heraf vurdere, om der er brug for ændringer i form af et nyt dåbsritual og vejledninger til flere nye dåbspraksisser. Kirkefondet hilser dette initiativ velkomment efter, at der fra forskellig side gennem flere år har været ønske om et øget fokus på dåb og dåbens praksis – ikke mindst i kølvandet på de to undersøgelser ”Dåb i dag” og ”Den udskudte dåb”, som Kirkefondet tog initiativ til.

Forventning om forandringer
I den politiske verden sker det, at kommissioner bliver kaldt for ”syltekrukker”, fordi nogle mener, at ønsker om forandringer af den ene eller anden art bliver skudt til hjørne ved at blive placeret i en kommission, som ”sidder” i mange år og diskuterer uden at komme frem med en brugbar løsning på den givne opgave. Jeg tror ikke, at den nyligt nedsatte dåbskommission bliver en sådan ”syltekrukke”. For der er sat en for folkekirke-ligt kommisionsarbejde forholdsvis kort tidshorisont i og med, at kommissionen skal være færdig i marts 2027. 
Jeg har også en forventning om, at der reelt vil komme forslag, som lægger op til forandringer i vores praksis omkring den folkekirkelige dåb. For der er i hvert fald mange gode takter i kommissionens ”arbejdsbeskri-velse”. For det første en erkendelse af, at det, der bliver sagt og gjort ved en dåb, ikke behøver være det samme ved dåb af spædbørn, unge eller voksne. Det er også lovende for fremtiden, at der både skal arbejdes med supplerende bønner og tekstlæsninger; med sproglige justeringer i det nuværende dåbsritual, og med vejledninger til de mange nye praktiske tiltag og praksisser ved og omkring selve dåben. Ligesom det er glædeligt, at dåben både skal tænkes ind i samtiden og ind i et bredere økumenisk perspektiv.

Længere tid til afprøvning
Det glæder mig, at der er lagt op til, at kommissionen i fase to i 2025 fremlægger forskellige nye forslag til dåbsritual, læsninger, praksisser m.m., som kan afprøves rundt om i landets kirker. Det er et meget vigtigt element, og det var ikke umiddelbart tænkt med, da jeg første gang hørte om en dåbskommission. Dog er en afprøvningsperiode fra april til december 2025 for kort. For efter at vi nu i mange år har set et fald i antallet af spædbarnsdåb, så må vi forvente og håbe, at der i fremtiden bliver flere dåb af større børn og unge. Og hvis evt. nye forslag til dåbsritual mm. for denne aldersgruppe skal have en chance for at blive afprøvet, bl.a.  på kommende konfirmander, så bør afprøvningsperioden minimum være et år - f.eks. fra marts 2025 til april 2026.

Et bredere og lokalt fokus
Men kan et evt. nyt dåbsritual og nye dåbspraksisser alene løse den helt faktuelle del af dåbens krise, som har at gøre med et faldende dåbstal? Hvad skal der til for, at vi kan knække kurven eller i det mindste få den til at flade ud? Hvordan kan vi indhente noget af ”det forsømte” mht. de mange små børn, der ikke er blevet døbt? Hvordan kan det at få sine børn døbt igen blive mere naturligt, selvfølgeligt og almindeligt?
Kirkefondet har været med i flere af de undersøgelser, som har set på det faldende dåbstal. En af disse, ”Dåb i dag”, delvist finansieret med midler fra Folkekirkens Udviklingsfond, undersøgte bl.a., hvordan forældre tænker og handler omkring barnedåben i dag. Projektet mundede ud i et idekatalog ”Idet I døber dem…” med konkrete idéer og inspiration til overvejelse og til debat i sognet om dåben.
Og set i et større perspektiv, så er noget af vigtigste, at der i de kommende år lokalt i folkekirken – i det enkelte sogn – af menighedsrådet, de ansatte og af alle folkekirkens medlemmer - bliver sat fokus på dåben – f.eks. med afsæt i idekataloget. Kirkefondets medarbejdere står klar til at komme ud i sognene og sætte gang i samtalen om dåb, som f.eks. kan føre til indlæg til dåbskommissionen, men også for at sætte gang i lokale initiativer til, at flere bliver døbt og får del i den store gave, som dåben er.