Med en provstiprofil ved hånden bliver det nemmere at overskue muligheder og udfordringer i provstiets sogne. Her findes en guldgrube af faktuel viden om befolkningen i provstiet som helhed og på sogneplan, så provstiudvalget er godt klædt på at træffe beslutninger om f.eks. bevillinger og forandringer. 

Provstiprofil

Provstiprofilen tager udgangspunkt i de nyeste sognedemografiske tal fra Kirkeministeriet og Danmarks Statistik. Vi præsenterer tallene i diagrammer med tilhørende forklaringer, som gør det enkelt og klart, hvordan provstiets befolkning er sammensat, og vi ser på udviklingen i befolkningssammensætningen og folkekirkemedlemsskabet gennem to årtier samt på befolkningsfremskrivning frem til 2041. Der medfølger et omfattende talmateriale med provstiets samlede tal sogn for sogn. Provstiprofilen er tænkt som en værktøjskasse til provstiudvalgets arbejde, således at såvel analysen som talmaterialet kan komme provstiudvalget til gavn igen og igen.

Provstiprofilens indhold:
Rapport på baggrund af provstiets sognedemografiske tal afspejlet i 36 diagrammer og adskillige tabeller med tilhørende forklaringer. Vi kigger på befolkningssammensætning (alder, herkomst, udvikling, børnetal), befolkningsfremskrivning, mobilitet og pendling, beskæftigelse og tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelsesniveau, husstande (single- eller parhusstande) og husstandsindkomster. I analysen indgår et særafsnit om folkekirkemedlemsskab baseret på tal for 2000-2021, folkekirkemedlemsskab i sognene, folkekirkemedlemskab blandt hhv. danskere og udlændinge, ind- og udmeldelser i provstiet 2007-2020 samt kirkelige handlinger i perioden 2006-2020 i provsti og provstiets sogne. Hvert afsnit afsluttes med en opsamling af de væsentligste pointer. 
Provstiprofilen er på ca. 63 sider + bilagsmateriale, samt interaktive kort, som det vist nedenfor. 

Bilagsmateriale:
Tillægsbilag: Befolkning og kirke pr. 1.1.2021 og Befolkningsfremskrivning 2021-2041 
Tabel 1-7:
Provstiets totaltal for 2000, 2004, 2008, 2011, 2014, 2017 og 2020 – alle i absolutte tal og procent (befolkning & folkekirke, befolkningsbevægelser, børn & unge, husstande, arbejdsstillinger, højeste fuldførte uddannelse, erhverv & pendling)
Skema 1-7: Sogneoversigter med detaljerede oplysninger om indbyggerne sogn for sogn i 2020 vedrørende befolkningssammensætning (alder og herkomst), husstandstyper, indkomstgrupper-medianindkomst-boligform, arbejdsstillinger og folkekirkemedlemsskab samt oversigter over ind- og udmeldelser af folkekirken 2007-2020 og kirkelige handlinger 2006-2020.
Se et eksempel på et fuldt skemasæt her.
Nøgletal 2020 for Danmark, stift, provstiet og sognene.

Priser: 
1-20 sogne  kr. 15.000 ekskl. moms
21-40 sogne  kr. 20.000 ekskl. moms


Forventet leveringstid: 2-3 måneder fra bestillingsdato.

Provstiprofilen for Aalborg Nordre provsti blev udarbejdet ud fra et ønske i provstiudvalget om at kvalificere provstiudvalgets drøftelser og prioriteringer. Efter at Kirkefondets konsulent havde gennemgået profilen og dens indsigter med os, blev det besluttet at bruge den som afsæt til et stormøde for provstiets præster og menighedsråd med henblik på at tale om visioner for provstiets fremtid, med særlig henblik på det kirkelige arbejde. Hovedindsigterne fra provstiprofilen blev fremlagt på stormødet, og dannede god baggrund for den efterfølgende workshop. Arbejdsformen gav alle mulighed for at komme til orde, og der kom mange ideer frem, som nu for en dels vedkommende bliver virkeliggjort i de enkelte sogne, og som også har dannet baggrund for provstiudvalgets og enkeltsognes omprioritering af økonomiske midler, bl.a. til lokalfinansierede præstestillinger.

Ole Rysgaard Madsen, provst i Aalborg Nordre provsti, januar 2020

Andre tilbud til provstier

Rapport om børn og folkekirkemedlemsskab
Få en grundig analyse af børnene i provstiet, herunder udviklingen i antallet af 0-15 årige i alle 2004-2020 og udviklingen i folkekirkemedlemskabet i årgangene, befolkningsfremskrivning 0-15 årige 2020-2040 på kommuneplan. 0-4 årige set i forhold til herkomst og folkekirkemedlemsskab, udviklingen af fødsels- og dåbstal, dåbsprocent, udviklingen i antal konfirmationer, konfirmationsprocent og et kig, hvor mange 13-15 årige, der døbes i forbindelse med konfirmationen. Rapporten er på ca. 15 sider. 
Pris: kr. 7.000 + moms

Forventet leveringstid: 1 måned fra bestillingsdato

Spørgeskemaundersøgelse
 
Spørgeskemaundersøgelse med aktivitetsanalyse blandt præster og menighedsråd med henblik på at afdække allerede eksisterende aktiviteters omfang og art, og klarlægning af ønsker til fremtidige aktiviteter og provsti/provst/provstiudvalgets rolle. Pris efter aftale.

Præsentation af provstiprofilen

Præsentation af provstiprofilen
Få en grundig gennemgang af oplysningerne i provstiprofilen for provstiudvalget, til præstekonventet eller ved en provstidag for menighedsråd og ansatte f.eks. kombineret med en workshop eller et foredrag. Varighed normalt 2 x 60 minutter inkl. tid til dialog om tallene. Pris fra kr. 5.000 

Vil du vide mere eller sende en bestilling,
så kontakt os på

Tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk