”Tal og statistik kan overraske på den måde, at det billede, vi har dannet os af for eksempel befolkningssammensætningen i sognene, herunder antallet af børn og af ældre, måske ikke helt svarer til virkeligheden… Med provstiprofilen har såvel provstiudvalg som menighedsråd et konkret arbejdsredskab. Tørre tal så at sige, som kan skabe et overblik over og gennem analyser være udgangspunkt for hvordan enkeltsogne, pastorater samt sogne og provsti kan indgå forskellige former for samarbejde om at løse de opgaver og udfordringer, vi er stillet overfor”

Connie B. Beier & Vagn Birk Jensen, provster i Næstved Provsti i Roskilde Stiftsblad nr. 3/2014

Statistik er både dokumentation og situationsbilleder. Den skal tolkes. Den fortæller ikke alt, men giver et redskab til at pejle, hvor der skal graves dybere, og hvor der skal stilles spørgsmål. I Aarhus Domprovsti har provstiprofilen og de statistiske oplysninger hjulpet os til at se sammenhænge mellem medlemmerne/befolkningen og kirken, vi ikke tidligere var opmærksomme på. Der er aktiviteter, der måske skal lægges på hylden, og der er måske behov for at arbejde på en anden måde end hidtil.

P.H. Bartholin, domprovst i Aarhus

”I løbet af 2013-14 fik alle provstiudvalg i Roskilde Stift leveret en provstiprofil fra Kirkefondet, finansieret af det bindende bidrag fra ligningsmidlerne til stiftsrådets virksomhed. Det skete efter grundige overvejelser, og efter en debat i stiftsrådet, som også gav Kirkefondet mulighed for at forklare om Provstiprofilens indhold og mulige anvendelse. I september 2014 var evaluering af provstiprofilerne og deres anvendelse et af punkterne på stiftsrådets møde med alle provstiudvalgene, og vi kunne med glæde konstatere, at de fleste provstiudvalg havde haft god gavn af profilerne. Selvom mange provstiudvalg mente at kende ’deres’ sogne rigtigt godt på forhånd, havde profilerne alligevel bidraget med vigtige input i forbindelse med dels visionsarrangementer, dels mere konkrete budgetdrøftelser og også til helt specifikke afklaringer, eksempelvis af behovet for en gymnasiepræst. De forskellige tilbagemeldinger fra provstiudvalgene betyder, at stiftsrådet er glade for beslutningen om dette samlede indkøb, og at vi kan anbefale muligheden til andre stifter.”

Tommy Liechti, formand for Stiftsrådet i Roskilde stift

”Da jeg i 2013 som ny provst kom til Køge Provsti lå der en spritny provstianalyse fra Kirkefondet. Det var Roskilde Stiftsråd, som var den glade giver. Stiftsrådet ønskede på den måde at være med til at sætte gang i en kvalificeret og veldokumenteret debat ude i provstierne. I Køge Provsti benyttede vi os naturligvis også af tilbuddet om en uddybelse af analysetallene ved Sille Fusager fra Kirkefondet. Vi er i provstiudvalget på den måde blevet endnu mere opmærksomme på de store forskelle, der er fra sogn til sogn. Det gælder for eksempel aldersfordeling, forholdet mellem natbefolkning og dagbefolkning, antallet af fødte, dåbsprocenten og antallet af beboere af anden etnisk herkomst. Både det og meget andet har betydning, når provstiudvalget skal forsøge at skabe muligheder for at være kirke for de mennesker, som bor i de enkelte sogne. Vi har selvfølgelig også delt materialet med provstiets menighedsråd, så de kan have gavn af tallene i deres arbejde til gavn for det lokale kirkelige liv. For os i Køge Provstiudvalg er provstiprofilen blevet et godt forberedende værktøj, når vi skal træffe beslutninger om både bevilling og forandring ude i sognene. Sådanne beslutninger skal gerne træffes ud fra valide parametre, og det har provstianalysen hjulpet os til. Blandt andet har vi brugt tallene som forberedelse, når vi diskuterer for eksempel placering af lokalfinansierede præstestillinger. Vi ønskede derfor med det samme en fornyet provstiprofil, da tallene for 2014 kom, og nu glæder vi os til at komme i gang med at arbejde med de nyeste tal!”

Jens Elkjær Petersen, provst i Køge Provsti

"I september 2011 afholdt de to Odense provstier et fællesmøde for provstiets præster. Emnet var udfordringerne til folkekirken lokalt, og udgangspunktet for debatten, der mundede ud i forslag til en handlingsplan, var Kirkefondets provstianalyser, som på fornemste vis blev præsenteret af Kirkefondets medarbejder Sille Fusager. Analyserne danner nu udgangspunkt i den fortsatte debat, hvor også kommunens menighedsråd og kirkebetjening, inddrages, sådan at vi sammen kan gå fremtiden i møde og forhåbentlig forblive en kirke, der er, hvor folket er, og – ikke mindst - hvor folket bevæger sig hen."

Henrik Wigh-Poulsen, domprovst i Odense Sankt Knuds provsti

"Lørdag den 19. november blev der afholdt en temadag med præster og repræsentanter for menighedsrådene i Næstved Provsti. Anledningen var, at provstiudvalget havde besluttet at få udarbejdet en provstiprofil af Kirkefondet. Vi har i arbejdet i provstiudvalget noteret, at en provstiprofil kunne være et nyttigt redskab. Næstved Provsti består af 42 sogne, hvoraf de 5 er bysogne, og de øvrige er landsogne med en stor spredning i indbygger- og medlemstal i sogne og pastorater. Der er såvel etsogns-, tosogns- og en del tresognspastorater. Og et enkelt femsognspastorat. Med udgangspunkt i en provstiprofil ville vi kunne få et overblik over befolkningssammensætningen og befolkningsudviklingen i de enkelte sogne og pastorater. Dette ville kunne give os et arbejdsredskab i forhold til, hvor stort behovet er for gravpladser på kirkegårdene i forbindelse med udarbejdelsen af kirkegårdsplaner. Hvor er der behov for en særlig indsats i forbindelse med børne- og ungearbejdet? I hvilke sogne er der er et særligt stort antal udlændinge? Hvordan ser folkekirkemedlemskabet ud i de enkelte sogne? Hvor og på hvilken måde kan der gøres en særlig indsats? I forbindelse med en oversigt over kirkelige handlinger i de enkelte sogne, ville provstiprofilen kunne medvirke til at vise, hvilke sogne der kunne have brug for at få tilført yderlige personaleressourcer. I det hele taget er vi af den opfattelse at en professionel gennemgang af provstiprofilen ville kunne afdække nyttig viden, som vi vil kunne bruge i mange sammenhænge i provstiet og i de enkelte sogne. Kirkefondets medarbejder Sille Fusager gennemgik på temadagen en række udvalgte tal og oversigter på en meget engageret og vedkommende måde. Vi blev alle meget klogere på, hvordan vort provsti reelt ser ud i forhold til befolkningssammensætning, udvikling, husstandsindkomster og størrelser, arbejdsstyrke, uddannelse, kirkelige handlinger etc. Det er vores opfattelse i provstiudvalget, at vi med dette redskab i hånden har et relevant materiale og udgangspunkt for en drøftelse med menighedsråd og præster om provstiets kirkeliv, visioner og målsætninger, og at de enkelte sogne og pastorater har et vigtigt redskab i planlægningen af, hvor ressourcerne skal sættes ind. Vi kan kun anbefale, at provstierne får udarbejdet en provstiprofil."

Vagn Birk Jensen og Connie B. Beier, provster for Næstved Provstis Østlige og Vestlige Distrikt