- om gudstjenester
 

Foredrag: Gudstjenestens kerne – og muligheder
Hvad kan være anderledes og hvad er uopgiveligt i gudstjenesten? Gudstjenestens betydning, historie og indhold udfoldes for bl.a. at vise, hvordan gudstjenesten har udviklet sig fra oldkirken over det lutherske til et væld af forskellige gudstjenesteformer i dag. Dens grundlæggende byggesten har fra gammel tid været de samme grundelementer – de kaldes ’ordo’, og de danner stadig rammen for folkekirkens gudstjenester. Vi ser også på forholdet mellem højmesse og andre gudstjenester.

Foredrag: Nærværende, relevante og kontekstuelle gudstjenester – hvad er det?
Gudstjenester – og især højmesser - står altid i en spænding mellem tradition og fornyelse. Der tales også om, at der skal være en genkendelighed – især mht. højmesserne – over tid i respekt for traditionen – også på tværs af landet. Men der er også brug for en genkendelig på det lokale sted – sådan at de mennesker, som møder op til gudstjeneste genkender sig selv og deres livsvilkår i det, som møder dem i gudstjenesten. Derfor bør der satses på at skabe forskellige gudstjenester, som i form og indhold – med afsæt i en grundlæggende kerneforståelse – kan varieres efter den lokale kontekst.

Foredrag: Mange forskellige gudstjenesteformer
Folkekirken har efterhånden fået et meget bredt og varieret gudstjenesteliv med meditationsgudstjenester, yogagudstjenester, friluftsgudstjenester, jagtgudstjenester mm. Gudstjenester, som viser, at kristendommen ikke er statisk, men ud fra en fast grundkerne tager farve af og inddrager elementer fra enhver tids kultur – bl.a. ved at føre nye kropslige, sanselige, musikalske, kunstneriske og sproglige former ind i kirkerummet for at bruge dem i gudstjenesten. Foredraget lægger op til samtale om hvilke gudstjenesteformer, som giver mening lokalt hos jer.

Foredrag: Dåben - et livsfundament
Gennem de seneste år har synet på dåben forandret sig. Fra at være en selvfølgelighed at få sit nyfødte barn døbt som en del af traditionen er der nu i højere grad tale om et valg de nybagte forældre tager - med mindre de lader barnet selv vælge dåb til senere i livet.  Det rejser bl.a. spørgsmålet om, hvordan vi kan fastholde dåbens centrale indhold og placering i den kristne tro samtidig med at vi med nye ord og begreber gør dåbens betydning relevant for det moderne menneske. Måske er det et spørgsmål om at flytte fokus hen mod dåbens karakter af tryghed, velsignelse og livsfundament? Eller som det udtrykkes i en af de nye dåbssalmer: ”det, som sker i dåben, gør os trygge”. Foredraget vil inddrage forskellige dåbsritualer og de drøftelser, der foregår på tværs af folkekirken.

Foredrag: Nadver – et kærlighedsmåltid
Nadveren har altid været en central del af den kristne gudstjeneste, men forstås forskelligt i de forskellige kirkesamfund. Også indenfor folkekirken kan der være forskellige tolkninger, hvor nogle lægger vægt på modtagelse Guds nåde og tilgivelse i nadveren, mens andre mere ser nadveren som et fællesskabsmåltid. Dette vil bl.a. blive belyst gennem forskellige nyere nadverritualer. En samlende forståelse kan være at se nadveren som et kærlighedsmåltid, hvor Kristus i brødet og i vinen rækker os sig selv og sin kærlighed, hvorefter vi sendes ud i livet for at lade andre få del i den kærlighed, vi har mødt.

Worshop: Gudstjeneste(efter)syn
Gennem korte oplæg, gruppedrøftelser og små øvelser arbejde bl.a. med følgende emner:
• Har det moderne menneske brug for gudstjenester?
• Hvad er en gudstjeneste?
• Hvad er gudstjenestens grundelementer?
• Hvad er en god gudstjeneste?
• Hvem ”ejer” gudstjenesten?
• Gudstjeneste – i anledning af…..!
(workshoppen kan med fordel placeres i forlængelse af alle deltagere har været med til en gudstjeneste sammen)

Workshop: Gudstjenesteudvikling i jeres kirke
Denne workshop indledes med en introduktion til gudstjenestens ’ordo’, det vil sige dens grundstruktur, med afsæt i jeres liturgi. Efterfølgende bliver der en drøftelse af, hvad I ser som gudstjenestens kerneværdier. Hvad skal gerne kendetegne den? Derefter arbejder vi med konkrete tiltag, I kan sætte i gang for at bevæge gudstjenesten i den ønskede retning. Det kan eksempelvis handle om at inddrage frivillige, arbejde med bønnerne, give mulighed for, at gudstjenestedeltagerne kan respondere mere aktivt undervejs, at gøre gudstjenesten mere tilgængelig uden at forfladige den etc. det kan også handle om at se på det fysiske og det sociale rum på vej ind i og ud af gudstjenesten.

Workshop: Udvikling af nye gudstjenesteformer
Vil I gerne udvikle nye gudstjenesteformer, fx til hverdagsgudstjenester? I får inspiration fra andre kirkers arbejde med gudstjenesteudvikling og hjælp til jeres idéudviklings- og planlægningsfase. Vi ser på, hvilken ’tone’, I ønsker, gudstjenesten skal have og arbejder derefter med følgende temaer efter relevans: Lokal kontekst, gudstjenestens tradition, balancen mellem anonym og aktiv deltagelse, kroppen i rummet, frivilliginvolvering, æstetisk udtryk, sprog, samspillet med kirkens øvrige aktiviteter m.m.

Vil du vide mere eller aftale nærmere,
så kontakt os på

Tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk


Priseksempler:

Foredrag
Varighed: ca. 1½ time inkl. samtale
Kr. 4.500,- ekskl. moms og rejseudgifter

Workshop
Varighed: ca. 3½ time
Kr. 10.000,- ekskl. moms og rejseudgifter