1  Generelt
1.1  Denne persondatapolitik (politikken) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et kunde- eller bidragyderforhold eller som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmeside eller af anden årsag til brug for Kirkefondets virke. Her kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger, og hvor længe vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.kirkefondet.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.

2  Dataansvarlig
2.1  Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:
Kirkefondet,
Peter Bangs Vej 5B
2000 Frederiksberg
Tlf. 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk
CVR-nummer: 11977391

2.2 Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil Lov 502 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) vedtaget af folketinget d. 17. maj 2018.

Alle spørgsmål vedrørende nærværende politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til den til enhver tid siddende generalsekretær for Kirkefondet, Peter Bangs Vej 5B, 2000 Frederiksberg, tlf. 33 73 00 33, kirkefondet@kirkefondet.dk. 

3  Definitioner

3.1  Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber:

Personoplysninger  Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.

Dataansvarlig  Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger.

Databehandler  Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.

Behandling  Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af personoplysninger, fx indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for organisationen.

Særlige kategorier af personoplysninger  Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person (følsomme oplysninger).

Persondataforordningen  Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

Databeskyttelsesloven  Lov 502 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) vedtaget af Folketinget d. 17. maj 2018.

4  Formål med behandlingen af dine personoplysninger
4.1  Afhængig af om du er medlem af repræsentantskab, udvalg, kunde eller bidragyder hos os, eller måske blot bruger af vores hjemmeside, er vi forpligtede til behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som selvstændig erhvervsdrivende fond. Dette gælder både ved håndtering af dine eventuelle bidrag - medmindre du vælger at bidrage anonymt - dine eventuelle køb af ydelser eller varer hos os, og/eller når vi skal administrere dine eventuelle abonnementer hos os. Det kan også være ved din brug af vores webshop, vores kundeservice og/eller i forbindelse med vores markedsføring over for dig.

5  De personoplysninger, som vi behandler om dig
5.1  Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:

5.1.1  Når du er medlem af repræsentantskabet, kunde eller bidragyder hos os, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mailadresse. Afhængig af dit forhold til os, indsamler vi oplysninger om dit CPR-nr., eksempelvis hvis du skal have fradrag for eventuelle bidrag eller, såfremt vi har en indberetningspligt.

5.1.2  Vi indsamler ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig.

5.2  Disse personoplysninger indsamler vi fra andre om dig:

5.3  I nogle tilfælde er det nødvendig for os at indsamle personoplysninger om dig fra andre. Det kan eksempelvis være fra sogn.dk eller andre hjemmesider, herunder særligt danske folkekirkers hjemmesider. Vi indsamler oplysninger på fx præster, organister, kirke- og kulturmedarbejdere og menighedsrådsformænd m.fl. med henblik på målrettet markedsføring mod ansatte og andre med offentlige hverv i det folkekirkelige landskab, og til årlige kollektopfordringer. Oplysningerne benyttes altså dels til Kirkefondets eget formål, men videregives også til andre kirkelige organisationer i Danmark, som ligeledes benytter adresserne til målrettet markedsføring og kollektopfordringer. Helt konkret bruger vi dine personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af, om du er medlem, kunde eller bidragyder hos os, eller om du blot er bruger af vores hjemmeside.

5.3.1 Er du kunde hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:
stille funktionaliteterne på vores hjemmeside, herunder i vores webshop, til rådighed for dig
fremsende ordrebekræftelser til dig
svare på dine eventuelle spørgsmål og efterkomme dine anmodninger
kunne udføre dine ordrer
kunne håndtere administration af kundeforholdet til dig
kunne sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov

5.3.2  Er du bidragyder hos, os anvender vi dine personoplysninger til at:
kunne administrere dine indbetalinger
kunne sende dig nødvendig information om dine bidrag
kunne indberette dit bidrag til SKAT, så dit bidrag vil fremgå af din selvangivelse

5.3.3  Er du medlem af repræsentantskab, udvalg eller bestyrelse, anvender vi dine personoplysninger til at:
kunne administrere dit tilknytningsforhold til Kirkefondet
kunne sende dig nødvendig information om Kirkefondet
kunne sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov
at kunne opfylde regler i til en hver tid gældende lovgivning om registrering af Kirkefondets bestyrelse

5.3.4  Er du alene bruger af vores hjemmeside, anvender vi dine personoplysninger til at
kunne stille funktionaliteterne på vores hjemmeside til rådighed for dig
udarbejde statistik om din færden på vores hjemmeside
optimere vores hjemmesides indretning.

6  Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig (behandlingsgrundlag)?
6.1  Når du bliver medlem af bestyrelse, repræsentantskab eller udvalg, giver et bidrag til os, køber en vare i vores webshop eller indgår anden form for aftale med os, så behandler vi dine almindelige personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi kan også behandle dine almindelige personoplysninger, hvis du fx har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.

6.2  Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige personoplysninger fordi, vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.

6.3  Vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger (dit navn, adresse og din e-mail adresse) til brug for markedsføringsformål. Vores legitime interesse består således i at kende til dine præferencer, så vi bedre kan tilpasse vores tilbud til dig og i sidste ende tilbyde produkter og tjenesteydelser, der bedre opfylder dine behov og ønsker. Vi overholder naturligvis også markedsføringslovens regler. Det er ligeledes med henvisning til denne bestemmelse, at vi udarbejder diverse statistikker over antallet af fx køb, bidrag, brug af hjemmesiden, m.v.

6.4  I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig. Det kan fx være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan ligeledes være i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dit bidrag til os. Indberetninger til SKAT skal ske med angivelse af CPR-nr., jf. skattekontrolloven, og det er derfor grundlaget for vores behandling af oplysninger om dit CPR-nr.

6.5  Er du ikke kunde, medlem eller bidragyder hos os, men fx blot bruger af vores hjemmeside, har vi – i begrænset omfang - brug for at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for fx cookie-håndtering. Læs mere i vores cookiepolitik. Vi kan i nogle tilfælde registrere, hvilke IP-adresser, der har besøgt vores hjemmeside. En IP-adresse kan være en personoplysning, og såfremt vi behandler din IP-adresse, så vil det ske på samme grundlag som beskrevet ovenfor under pkt. 8.2.

7  Deling af dine personoplysninger

7.1  Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os fx med udførelsen af din ordre, eller som bistår os med vores IT-drift, hosting mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores bank.

7.2  I tillæg til ovenstående så deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som fx SKAT.

8  Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
8.1  Vi opbevarer dine personoplysninger efter nedenstående regler:

8.2  Er du kunde eller bidragyder hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 5 år efter sidste transaktion.

8.3  Er du medlem af bestyrelse, repræsentantskab eller udvalg hos os, eller har en særlig funktion i folkekirkeligt regi som fx præst, menighedsrådsformand, kirke- og kulturmedarbejder el.lign, vil vi opbevare dine personoplysninger, så længe det er relevant i forhold til den rolle, du bestrider. Vi holder os opdateret med ændringer i personoplysninger og sletter personoplysninger straks, når tilknytningen til Kirkefondet og/eller rollen ift. folkekirken ophører. 

8.4  Er du bruger af vores hjemmeside og samtidig hverken kunde, medlem af bestyrelse, repræsentantskab eller udvalg eller bidragyder, opbevarer vi de oplysninger, som vi har registret om dig i op til 2 år.

9  Dine rettigheder

9.1  Indsigt
9.1.1 Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os (på ovenstående adresse – se under pkt. 2.1) kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

9.2  Berigtigelse og sletning 
9.2.1 Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi - af en eller anden grund - ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

9.3  Begrænsning af behandling
9.3.1  Du har – under særlige omstændigheder - ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

9.4  Dataportabilitet
9.4.1  Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

9.5  Indsigelsesret
9.5.1  Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

9.6  Tilbagekaldelse af samtykke 
9.6.1  Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

9.6.2  Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til at modtage salgsfremmende oplysninger og tilbud i almindelighed, herunder med almindelig post, e-mail, via SMS, telefonisk eller via andre elektroniske midler, kan du til enhver tid gøre det ved at skrive til kirkefondet@kirkefondet.dk. Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan vi bede dig om at identificere dig selv. Bortset fra de almindelige kommunikationsomkostninger er dette gratis.

9.7  Du kan skrive til kirkefondet@kirkefondet.dk eller du kan ringe til os på tlf. 33 73 00 33 for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder.

10  Cookies
10.1  På vores hjemmeside gøres der brug af ”cookies”. En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, og om du tidligere har besøgt siden. Helt overordnet anvendes cookies således som en del af vores service til at vise indhold, der er relevant for dig. Vi bruger ikke cookies til at målrette vores markedsføring over for dig og giver ikke oplysninger videre til 3. part. Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager en cookie således, at du altid har mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den. Du kan også vælge helt at slå funktionen fra. Hvis du gør det, så vil hjemmesiden dog ikke fungere optimalt. Cookierne indeholder ikke personoplysninger såsom oplysninger om din e-mailadresse.

10.2  Afvisning eller sletning af cookies: Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din Internet-browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi disse funktioner og services forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager. Du kan fravælge cookies eller slette cookies, som du tidligere har accepteret.  På www.kirkefondet.dk/cookies findes vejledninger og link til at fravælge eller slette cookies.

11  Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger
11.1 Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger, gennemføre dine ordrer, oprette dig som bidragyder etc.

12  Sikkerhed
12.1  I Kirkefondet er vores behandling af personoplysninger underlagt vores IT- og sikkerhedspolitik. Vores IT- og sikkerhedspolitik indeholder ligeledes regler for gennemførelse af risikovurdering og konsekvensanalyse af eksisterende, samt nye eller ændrede behandlingsaktiviteter. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

13  Klage til tilsynsmyndighed
13.1 Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., tlf. 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk

14  Opdatering af denne politik
14.1  Kirkefondet er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af politikken.

14.2  Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.

Denne politik er seneste opdateret 4. maj 2018.