Kirkefondet som ekstern facilitator

Kirkefondet tilbyder sogne og provstier hjælp som facilitator i processer med pastoratsdannelse, sognesammenlægninger, og strukturændringer. Det sker gennem kortere eller længere forløb tilrettelagt med de berørte parter - typisk med følgende elementer:
• Individuelle samtaler med alle menighedsråd og medarbejdergrupper, for at alle berørte parter kan komme i dialog om gevinster og tab ved nye strukturer
• Styregruppemøder – f.eks. med menighedsrådsformænd m.fl.
• Workshops og fællesmøder for alle menighedsråd og ansatte i et nyt pastorat
• Stormøder eller borgermøder med inddragelse af interessenter fra lokalområdet.

Vigtige elementer i en pastoratsdannelse
Ud af et forløb med ovenstående aktiviteter udspringer f.eks.:
• En fælles retning eller vision for pastoratet
• Afklaring af hvor meget de berørte parter vil det fælles og/eller det lokale?
• Plan for samarbejde, koordinering m.m. – herunder overvejelse om pastoratsråd/fælles menighedsråd
• Etablering af fælles kommunikationsstrategi
• Planlægning af evt. ny ansættelsesstruktur
• Drøftelse af gudstjenestefordelingen – samt evt. brug af områdets forskellige kirker på forskellige måder?
• Beslutning om fordeling af præsteboliger
• Rammer for fælles økonomi og det fælles præstegårdsudvalg
• Ideer til fælles aktiviteter, arrangementer og gudstjenester

Prisen for et forløb aftales efter et afklarende møde med fastlæggelse af omfang, indhold m.m.

Erfaringer med pastoratsdannelse
På baggrund af de to foreliggende undersøgelser af storpastorater i Aalborg og Aarhus stifter foretaget af Kirkefondet og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter gives bl.a. følgende anbefalinger for, hvad der skal være i fokus ved dannelse af pastorater:
• Alle pastoratsammenlægninger er unikke
• Det tager tid! - Det er kulturforandringen, der har betydning
• Fokus på visionen og at følge lokale strukturer
• At danne pastorater i stille perioder, så de kan vokse sammen over tid
• Transparens og inddragelse
• Ansattes organisering
• Behov for en strategisk tænkende og nærværende integrator.
• At krydse sognegrænser og plads til sognets sorgproces, ejerskab og engagement
• Høringsproces – formel og uformel og et frirum at tale i
• Lægfolkets rolle

Vil du vide mere eller sende en bestilling,
så kontakt os på

Tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk 

Prisen for et forløb aftales efter et afklarende møde med fastlæggelse af omfang, indhold m.m.

Har du spørgsmål, så kontakt Henrik Bundgaard Nielsen på
tlf. 33 73 00 33 eller på: 
hbn@kirkefondet.dk