Med en provstiprofil ved hånden bliver det nemmere at overskue muligheder og udfordringer i provstiets sogne. Her findes en guldgrube af faktuel viden om befolkningen i provstiet som helhed og på sogneplan, så provstiudvalget er godt klædt på at træffe beslutninger om f.eks. bevillinger og forandringer. 

Provstiprofil

Provstiprofilen tager udgangspunkt i de nyeste sognedemografiske tal fra Kirkeministeriet og Danmarks Statistik. Vi præsenterer tallene i diagrammer med tilhørende forklaringer, som gør det enkelt og klart, hvordan provstiets befolkning er sammensat, og vi ser på udviklingen i befolkningssammensætningen og folkekirkemedlemsskabet gennem næsten to årtier. Der medfølger også et omfattende talmateriale bl.a. med oplysninger om befolkningssammensætningen sogn for sogn. Provstiprofilen er tænkt som en værktøjskasse til provstiudvalgets arbejde, således at såvel analysen som talmaterialet kan komme provstiudvalget til gavn igen og igen.

Provstiprofilens indhold:
Rapport på baggrund af provstiets sognedemografiske tal afspejlet i 24 diagrammer med tilhørende forklaringer. Vi kigger på befolkningssammensætning (alder, herkomst, udvikling, børnetal), mobilitet og pendling, beskæftigelse og tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelsesniveau, husstande (single- eller parhusstande) og husstandsindkomster. I analysen indgår et særafsnit om folkekirkemedlemsskab baseret på tal for 2000-2019, folkekirkemedlemsskab i sognene, folkekirkemedlemskab blandt hhv. danskere og udlændinge, ind- og udmeldelser i provstiet 2007-2018 samt kirkelige handlinger i perioden 2006-2018 i provsti og provstiets sogne.
Provstiprofilen er på ca. 34 sider + bilagsmateriale. Se et eksempel her.

Bilagsmateriale:
Tabel 1-7: Provstiets totaltal for 2000, 2004, 2008, 2011, 2014 og 2017 – alle i absolutte tal og procent (befolkning & folkekirke, befolkningsbevægelser, børn & unge, husstande, arbejdsstillinger, højeste fuldførte uddannelse, erhverv & pendling)
Tillægsbilag: Befolkning og folkekirke pr. 1.1.2019.
Skema 1-7: Sogneoversigter med detaljerede oplysninger om indbyggerne sogn for sogn i 2017 vedrørende befolkningssammensætning (alder og herkomst), husstandstyper, indkomstgrupper-medianindkomst-boligform, arbejdsstillinger og folkekirkemedlemsskab samt oversigter over ind- og udmeldelser af folkekirken 2007-2018 og kirkelige handlinger 2006-2018.
Se et eksempel på et fuldt skemasæt her.

Nøgletal for provstiet og sognene for 2017.

Priser: 
1-20 sogne  kr. 15.000 ekskl. moms
21-40 sogne  kr. 20.000 ekskl. moms

Forventet leveringstid: 2-3 måneder fra bestillingsdato.

”Tal og statistik kan overraske på den måde, at det billede, vi har dannet os af for eksempel befolkningssammensætningen i sognene, herunder antallet af børn og af ældre, måske ikke helt svarer til virkeligheden… Med provstiprofilen har såvel provstiudvalg som menighedsråd et konkret arbejdsredskab. Tørre tal så at sige, som kan skabe et overblik over og gennem analyser være udgangspunkt for hvordan enkeltsogne, pastorater samt sogne og provsti kan indgå forskellige former for samarbejde om at løse de opgaver og udfordringer, vi er stillet overfor”

Connie B. Beier & Vagn Birk Jensen, provster i Næstved Provsti i Roskilde Stiftsblad nr. 3/2014

Supplerende tilbud til provstiprofilen

Mundtlig gennemgang af provstiprofilen, ca. 2-2½ time
Vi anbefaler en mundtlig gennemgang af provstiprofilen for provstiudvalget. Varighed normalt 2 x 60 minutter inkl. tid til dialog om tallene. 
Pris kr. 5.500 + moms og transportudgifter.

Provstiprofilen kan også præsenteres i uddrag ved præstekonvent eller ved en provstidag for menighedsråd og ansatte. Kontakt os for nærmere aftale. 

Idekatalog
På baggrund af oplysningerne i provstiprofilen udarbejdes et idékatalog med forslag til tiltag og aktiviteter i sognene enten enkeltvist eller i samarbejde. Kan fx bruges som uddelingsgrundlag fra en særpulje, som sognene kan søge midler fra, hvis de arbejder videre med idéer fra kataloget. Kataloget udarbejdes efter møde med provstiudvalget. Pris efter aftale.

Spørgeskemaundersøgelse
Spørgeskemaundersøgelse med aktivitetsanalyse blandt præster og menighedsråd med henblik på at afdække allerede eksisterende aktiviteters omfang og art, og klarlægning af ønsker til fremtidige aktiviteter og provsti/provst/provstiudvalgets rolle. Pris efter aftale.

Nyhed! Rapport om børn og folkekirkemedlemsskab
Få en grundig analyse af udviklingen i antallet af 0-4 årige i alle eller udvalgte sogne i provstiet i perioden fra 2004-2014 set i forhold til herkomst og folkekirkemedlemsskab, folkekirkemedlemsskab blandt 0-15 årige årgang for årgang, udviklingen af fødsels- og dåbstal, og et kig på, hvor mange 13-15 årige, der døbes i forbindelse med konfirmationen. Rapporten er på ca. 18 sider. Se et eksempel her.

Priser:
0-20 sogne kr. 6.500 + moms
21-40 sogne kr. 8.500 + moms

Forventet leveringstid: 1 måned fra bestillingsdato

Vil du vide mere eller sende en bestilling,
så kontakt os på

Tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk