Printervenlig version
 
 
 
     
 
 

Kom godt i gang med Lokal Kirkeudvikling


Sogne

Hvordan kommer vi i gang hos os?  
Her er forskellige ideer til, hvordan det kan gribes an:
- Få en stak foldere tilsendt, og del dem ud
- Hent mere information om forløb, baggrund mv. her på hjemmesiden eller ring og få det tilsendt
- Ring til projektlederen, og få en snak om, hvordan I bedst kan gribe det an hos jer
- Find en anden, der også synes, I skal være med. Planlæg, hvordan I kommer videre: 
a) Skal der varmes op under en/nogle fra menighedsrådet, blandt de ansatte, præster?
b) Hvor skal projektet behandles? På menighedsrådsmøde, personalemøde, andre steder?
- Menighedsrådet har besluttet at ville deltage, og I sender en ansøgning afsted.

Hvordan finder vi en arbejdsgruppe hos os?
Når I har besluttet jer for projektet, skal I have nedsat en arbejdsgruppe. Hver kirke vælger en arbejdsgruppe på 6-8 mennesker, der f.es. kan bestå af 2 fra menighedsrådet, 2 frivillige, 2 ressourcepersoner*, præst/præster og 1 ansat. (Gruppens sammensætning kan variere, alt efter de konkrete forhold hos jer.)
*Ideen med ressourcepersoner er at gøre kirkens skuldre bredere ved bevidst også at gå uden for de allerede engageredes rækker, når arbejdsgruppen skal dannes. Der kan skabes en forskellighed i perspektiv ved, at ressourcepersonerne har en anden tilknytning til kirken, end de som allerede er engagerede.

Her er nogle forskellige måder at komme i gang på: 
a. I finder en tovholder for arbejdsgruppen, og m/k får sammensat en gruppe
b. I har allerede en række mennesker, der gerne vil indgå, og går på jagt efter resten
c. I finder et par stykker til en arbejdsgruppe, der får til opgave at få sammensat gruppen.
Resultaterne af jeres deltagelse i Lokal Kirkeudvikling afhænger af, at I sammensætter en ressourcestærk gruppe af mennesker, der hver især har talent og mod til at tænke nyt og engagere andre mennesker.

Ramme
På konferencerne er det vigtigste, at der er tid til at arbejde på kryds og tværs, i arbejdsgruppen, individuelt og på tværs i læringsnetværket med de andre kirker. Vi kommer til at arbejde med en række værktøjer, metoder og input fra oplægsholdere. Dette arbejde danner baggrund for det væsentlige, nemlig arbejdet derhjemme i kirken mellem konferencerne. Hver kirke definerer, hvad der skal arbejdes med i den 3-årige periode. Gennem projektet får I sparring til dette arbejdsfokus fra de andre arbejdsgrupper, kirkens mentor og igennem projektets struktur. At vide, at vi om et halvt år samles igen og gør rede for, hvordan det går hos os, med det vi gerne vil, hjælper med at holde fokus.

Konferencer
Alle konferencer foregår lørdage fra 9-16 eller søndage fra 12.30-19.30 i de tilmeldtes område.

Basis
Udgangspunktet i Lokal Kirkeudvikling er hverken sidste nye aktivitetskoncept, strukturforandringer eller sidste nye amerikanske eller japanske managementdille. 
I stedet vil vi stille skarpt på, hvad kirken er. Hvad er kirkens bestemmelse? Hvordan sørger vi for, at kirkens vision er udgangspunkt for alt, hvad vi er og gør, så kirken ikke løber livet af sig selv i aktiviteter. 
Lokal Kirkeudvikling vender både udad, indad og opad. Her går vi på opdagelse i, hvad liv og tro, virkelighed og kirkelighed, betyder for os selv og i kirkens lokalområde. Tanken er ikke, at vi nu lader forbrugerne stemme om, hvad kirken skal være. Med basis i en besindelse på kirkens væsen, ønsker vi, at kirken bidrager til, at evangeliet sættes i spil i virkelighedens verden og ikke i et særligt kirkeligt parallelunivers.

Metoder
Vi vil arbejde med mange forskellige redskaber. Her er navnene på nogle af dem: helikopterblik, udfordringsdetektor, interviewmetodik for fokusgruppeinterview, logbog, guldgravning, lytte til ordet og hinanden, livs- og trosfortælling, tidslinje, sogneprofil, fokuseret sparringssamtale, kreativt eksperimentarium, visionsarbejde, visionsbåret udvikling og afvikling, visionsssyrebad, kirkemodel-udvikling, interessent- og partneranalyse, udviklingens hvem hvad hvor, ledelse på kryds og tværs, eksperimenterings- og evalueringsmodel.
De mange forskellige arbejdsredskaber findes nærmere beskrevet i forløbsoversigten.


Provstier

Hvordan kommer vi godt i gang hos os?
Her er forskellige ideer til, hvordan det kan gribes an:
- Få en stak foldere tilsendt, og del dem ud
- Hent mere information om forløb, baggrund mv. her på hjemmesiden eller ring og få det tilsendt
- Ring til projektlederen, og få en snak om, hvordan I bedst kan gribe det an hos jer
- Find en anden, der også synes, I skal være med. Planlæg, hvordan I kommer videre: 
a) Skal der varmes op under en/nogle fra provstiudvalget eller andre?
b) Hvor skal projektet behandles? Provstiudvalgsmød, budgetsamråd, provstikonvent, formandsmøde eller i et helt andet forum?

Hvordan finder vi en arbejdsgruppe hos os?
Jeres provsti kan melde jer samlet til Lokal Kirkeudvikling. Herved får I en unik ramme for at skabe øget visionært samarbejde på tværs i provstiet samtidig med, at kirkerne hver især kan arbejde med hver deres fokusområder. Samtidig skaber I en ramme, hvor også de kirker, der er mest trængte i provstiet, kan indgå i et givtigt samarbejde på tværs. Hvert sogn/pastorat sammensætter en arbejdsgruppe, der består af 2-6 mennesker, f.eks.: 1 fra menighedsrådet, 1 frivillig, 1 ressourceperson*, præst/præster og 1 ansat.
*Ideen med ressourcepersoner er at gøre kirkens skuldre bredere ved bevidst også at gå uden for de allerede engageredes rækker, når arbejdsgruppen skal dannes. Der kan skabes en forskellighed i perspektiv ved, at ressourcepersonerne har en anden tilknytning til kirken, end de som allerede er engagerede.

Her er nogle forskellige måder at komme i gang på: 
a. I finder en tovholder for arbejdsgruppen, og m/k får sammensat en gruppe
b. I har allerede en række mennesker, der gerne vil indgå, og går på jagt efter resten
c. I finder et par stykker til en arbejdsgruppe, der får til opgave at få sammensat gruppen.
Resultaterne af jeres deltagelse i Lokal Kirkeudvikling afhænger af, at I sammensætter en ressourcestærk gruppe af mennesker, der hver især har talent og mod til at tænke nyt og engagere andre mennesker.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Kirkefondet udgiver jævnligt et e-mail nyhedsbrev med nyheder og nye produkter m.m. Tilmeld dig her.